Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hypotheek in Spanje Direct

In dit document worden de algemene voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op alle verzoeken, offertes en overeenkomsten met Hypotheekinspanjedirect.nl hierna genoemd HSD. Wij vragen de klant akkoord te gaan met dit document zodat zij op de hoogte zijn van wederzijdse verwachtingen en verplichtingen.

1. De dienstverlening

HSD is een informatieplatform dat helpt om te voldoen aan de eisen die worden gesteld bij een aanvraag voor financiering in Spanje. Eventueel brengt HSD je in contact met een hypotheekbemiddelaar óf een Spaanse bank die een aanbod doet om een hypotheek af te sluiten. Er wordt geen financieel advies gegeven aan de klant, wel wordt er informatie verstrekt over het aangaan en de werking van een hypotheek in Spanje. Alle contacten lopen direct na presenteren tussen klant en 3e partij. Vragen over de inhoud van de offerte zijn dus voor de klant om samen met de bank/bemiddelaar onderling te bespreken en te onderhandelen. Hypotheek in Spanje Direct zal niet participeren in deze onderhandelingen.

Voor overige zaken als het juridisch controleren van documenten, aanvragen van het NIE-nummer of onderhandelen van de aankoopprijs zijn wij niet verantwoordelijk. Wij delen (Nederlandstalige) contacten uit ons netwerk, zodat de klant van deze services is voorzien.

2. Klant worden

De klant ondertekent onze algemene voorwaarden via het indienen van gegevens via onze systemen. De bevestiging om gegevens te delen komt via een betaling via ons systeem; wat gezien wordt als opdracht tot dienstverlening om je in contact te brengen met een hypotheekadviseur van een erkende instantie om een hypotheekaanvraag in Spanje te bemiddelen. Onderdeel is dat wij jouw financiële gegevens en/of documenten beoordelen vooraf, zodat een gedegen inschatting gemaakt kan worden.

3. Betalingsvoorwaarden

Via betaling van de opdracht (waaronder, maar niet gelimiteerd tot de hypotheekindicatie) fee via betaalsysteem Stripe, wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden en privacybeleid van Hypotheek in Spanje Direct. Deze betaling vindt vooraf aan levering dienst plaats en wordt gezien als een digitale ondertekening.

4. Aanleveren documenten

Klant zal tijdig alle informatie en waar mogelijk documenten verschaffen voor een hypotheekadvies. Klant erkent dat de dienstverlening vertraging kan ondervinden, indien de door de klant verschafte informatie niet volledig of deugdelijk is. De klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie en documenten.

5. Geldigheidsduur producten en dienstverlening

Hypotheek in Spanje Direct is verantwoordelijk voor het in contact brengen van de klant met een derde contactpersoon. Deze regelt de eigen geldigheid van dienstverlening. Wel geldt er een geldigheid op de financiële gegevens en waar nodig documentatie die gebruikt worden door de Spaanse bank om een hypotheekaanbieding te doen.

Een hypotheekaanbieding is één maand geldig. Na verloop van deze maand dienen er meer recente documenten worden aangeleverd om het dossier en de berekening opnieuw te beoordelen. De klant is zich bewust dat de rentetarieven en overige voorwaarden van de aanbieding onderhevig zijn aan veranderingen op de hypotheekmarkt in Spanje in de periode van opnieuw aanleveren.

De hypotheekindicatie van Hypotheek in Spanje direct is daarmee óók 1 maand na afgifte relevant. De geldigheid van het adviesrapport kan dus afgekeurd worden door een hypotheekadviseur als er langer tussen aanvraag indicatierapport en gesprek zit. De hypotheekadviseur kan mogelijk nieuwe of aanvullende gegevens opvragen.

6. Acceptatie en geldigheid van producten en dienstverlening

De geleverde dienstverlening of de verzonden producten zijn géén voorwaarde voor acceptatie door derden (zijnde hypotheekadviseur of geldverstrekker). De dienstverlening van Hypotheek in Spanje Direct is informatie en indicatief. Ondanks dat de informatie een waarheidsgetrouw en realistisch beeld geeft, is het geen officieel document, waar een erkende specialist akkoord op heeft gegevens.

De derde partijen behoudt altijd het recht om een geleverd product of indicatie van Hypotheek in Spanje direct af te keuren.

7. Hypotheekindicatie & indicatieve berekeningen

De door Hypotheek in Spanje Direct uitgebrachte berekeningen zijn gebaseerd op de verstrekte gegevens van de klant in het aanvraagformulier. Deze offertes zijn altijd indicatief en onder voorbehoud van documenten en taxatie. Een acceptatie van hypotheekadviseur of van een geldverstrekker kan bij deze indicatie niet worden gegarandeerd. Hypotheek in Spanje Direct is daarom niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke het gevolg is van het door de klant verkeerd interpreteren van de berekening of offerte.

8. Restitutievoorwaarden

Hypotheek in Spanje Direct kent het volgende restitutiebeleid:

  • De klant is niet tevreden over de inhoud van aangekocht product, na vervallen clausule 8.1 (0% restitutie)
  • Aangekochte dienst wordt niet geleverd door Hypotheek in Spanje Direct; of derden betrokken partijen (75% restitutie minus verwerkingskosten)
  • De klant stopt zelf de dienstverlening (0% restitutie).
  • Afkeuring van de financieringsaanvraag door in gebreke blijven van klant en/of derden die ingeschakeld zijn (0% restitutie). Dit omvat:
  1. Klant is niet tevreden over dienstverlening derden. Dit heeft geen betrekking op dienstverlening van Hypotheek in Spanje Direct.
  2. Hypotheekadvieskantoor keurt gegevens aangeleverd door Hypotheek in Spanje Direct.
  3. Dienstverlening gaat niet door (koper of verkoper trekt zich terug)
  4. De klant heeft foutieve informatie verstrekt aan Hypotheek Spanje Direct waardoor geldverstrekker geen hypotheek verstrekt.
  5. De taxatie: Indien de taxatiewaarde bijvoorbeeld lager uitvalt dan de aankoopsom, zal dit tevens (negatieve) gevolgen hebben voor de hypotheekaanbieding. Door een eventuele lagere hypotheeksom, wordt de klant belemmert voor de aankoop van de woning.
  6. Gebreken van het onderpand (vergunningen/woning illegaal gebouwd).

Indien er sprake is van schuld door onopzettelijk toedoen of tekortkoming vanuit Hypotheek in Spanje Direct, dan kan een coulance regeling intreden. Dit betreft 25% restitutie van de aanbetaling aan Hypotheek in Spanje Direct. De klant heeft nimmer recht op deze coulance regeling en wordt toegekend op basis van onderzoek door Hypotheek in Spanje Direct.

8.1. Restitutie Digitale producten

Op al onze geautomatiseerde digitale producten geldt een 14 dagen niet-goed-geld-terug garantie. Dit geldt voor producten waar geen aanvullende informatie is verstrekt via een medewerker van HSD. Indien wij binnen 14 dagen het verzoek tot restitutie hebben ontvangen, storten wij het gehele bedrag met mindering van handelingskosten terug op de rekening waarmee het product is aangevraagd.

9. Dienstverlening opschorten

De klant kan op elk moment ervoor kiezen zich terug te trekken uit de dienstverlening van Hypotheek in Spanje Direct of de hypotheekaanvraag procedure via de derde partij. Onze kosten worden niet gerestitueerd wanneer de klant de hypotheekaanvraag niet wil continueren. Vertraging, op welke wijze dan ook, is geen geldige reden voor annulering van de hypotheekaanvraag.

Hypotheek in Spanje Direct behoudt tevens het recht om eenzijdig de dienstverlening op te schorten, wanneer de klant in gebreke blijkt, bijvoorbeeld bij het (tijdig of juist) aanleveren van documenten. Bekijk ook het artikel over restitutievoorwaarden.

10. Overige algemene voorwaarden

De aansprakelijkheid van Hypotheek in Spanje Direct is in alle gevallen beperkt tot het bedrag gelijk aan de intermediaire kosten die betaald zijn via het online betaalsysteem. Tevens is Hypotheek in Spanje Direct niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade of gederfde winst. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement in Breda.

Het afgesproken tarief bedraagt de prijs die vermeld staat op de website en is voldaan via het online betaalsysteem. Het is mogelijk een PDF afschrift te ontvangen in de valuta euro op aanvraag.

11. Disclaimer website

De teksten, prijzen en aangeboden diensten op de website van hypotheekspanjedirect.nl zijn immer informatief en daarmee indicatief. Er kunnen geen verplichtende rechten verleend worden aan de (on)juistheid, en/of aanspraak gemaakt worden op het uitvoeren van de vermelde diensten tegen vergoeding in de exacte vorm zoals beschreven.
Ook de gedeelde kennis is geschikt voor educatieve en informatieve doeleinden, niet als persoonlijke financieel advies.

Voor de volledige aansprakelijkheid, bekijk de gehele disclaimer.

Vernoeming handelsnaam

Hypotheek in Spanje Direct handelt als handelsnaam van Spain Purchase Guide. Alle connecties met financiële instanties verlopen via het kantoor van KP Spain Consultancy Group S.L. geregistreerd onder (CIF)nummer B40547432.

 

Versie & registratie

Deze algemene voorwaarden betreft versie 2.4
Opgesteld te Breda op 12-04-2024

E-mail: support@hypotheekspanjedirect.nl